Skip to content
  • Polski
  • English

Dotacje unijne

GŁÓWNE OBSZARY USŁUG

Dla spółek z segmentu MŚP świadczymy usługi wsparcia w kompleksowej (finansowej oraz prawnej) obsłudze programów pomocowych Unii Europejskiej, w szczególności w zakresie pozyskiwania i rozliczania dotacji przyznawanych beneficjentom UE.

Posiadamy bogate doświadczenie w ramach m.in.

Perspektywy budżetowej UE 2007-2013: Program operacyjny innowacyjna gospodarka; Działanie 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym.
Perspektywa budżetowa UE 2014-2020: Program operacyjny inteligentny rozwój; Działanie 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R” Poddziałanie 3.2.1 „Badania na rynek” 

Obecnie skupiamy się na dotacjach związanych z inwestycjami, dla których wartość kosztów kwalifikowanych danego projektu jest nie mniejsza niż 20 mln PLN, w ramach następujących instrumentów pomocowych:

Perspektywy budżetowa UE 2021-2027 (wkrótce)
Instrumentów z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, NCBiR oraz innych  programów krajowych oraz regionalnych

PRZYKŁADOWE OBSZARY USŁUG

Przygotowanie kompleksowych wniosków o dofinansowanie
Przygotowanie procedur i instrukcji realizacji projektu uwzględniających wymogi realizacji projektu dofinansowanego w ramach danego Programu
Asystowanie przy panelach ekspertów w trakcie oceny wniosku o dofinansowanie.
Przygotowanie procedur oraz dokumentacji związanej z wyborem dostawcy/ów (zapytania ofertowe; itp.) jak również wsparcie prawne przy zawieraniu poszczególnych umów z dostawcami.
Uczestnictwo i nadzór nad poprawnością przygotowywania wszystkich dokumentów, wniosków o płatność, sprawozdań okresowych i raportów, wymaganych przez Instytucję Wdrażającą / Instytucję Pośredniczącą II stopnia i instytucje kontroli
Wprowadzanie zmian do harmonogramu rzeczowo – finansowego / budżetu projektu, harmonogramu płatności w oparciu o obowiązujące zapisy zawarte w dokumentacji konkursowej, umowie o dofinansowanie projektu, dokumentach programowych Programu.
Nadzór nad prawidłowością procesu ewaluacji wskaźników założonych w projekcie – w celu uzyskania protokołu końcowego rozliczenia (do momentu rozliczenia projektów)
Przygotowanie wniosków o płatność w celu rozliczenia dotacji w oparciu o dostarczone dokumenty
Koordynacja procesu rozliczania projektu
Przeprowadzenie procedury niezbędnej do rozliczenia przyznanej dotacji
Uczestnictwo podczas zaplanowanych kontroli projektu.

Świadczymy usługi w formie projektowej (doradztwo transakcyjne i projekty analityczne) oraz w formie stałego lub czasowego wsparcia Zarządu (Doradca Zarządu, Interim CFO, Interim Vice-CFO, Non-executive director), w zależności od specyfiki projektu oraz potrzeb i preferencji naszych klientów => patrz: Modele współpracy.